Wygrane sprawy frankowiczów – przykłady wyroków w sprawach kredytów we frankach
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Wygrane sprawy frankowiczów – przykłady wyroków w sprawach kredytów we frankach
wygrane sprawy frankowiczów
4 stycznia 2019 - 14:43, dodał: , w Blog, Brak komentarzy

W Polsce istnieje system prawa stanowionego, a nie precedensowego, co w praktyce oznacza, iż orzeczenia sądowe nie mają mocy prawotwórczej. Źródłem prawa w naszym kraju są jedynie ściśle określone w Konstytucji akty, wskazane w zamkniętym katalogu. Nie oznacza to jednak, że orzecznictwo sądowe nie ma znaczenia dla praktyki stosowania prawa. Wręcz przeciwnie – ma, i to zasadnicze. Oczywiście w doktrynie może istnieć wiele różnych poglądów co do wykładni określonych przepisów, czy instytucji prawnych, jednak ostatecznie to sędzia decyduje – na podstawie realiów danej sprawy – które z nich zastosuje. Stąd wyroki sądów – zwłaszcza wyższych instancji – mają ogromne znaczenie dla rozstrzygania analogicznych spraw. W związku z tym wszyscy „frankowicze” powinni zapoznać się z dotychczasowym orzecznictwem dotyczącym tego typu spraw.

Sądy unieważniają kredyt z powodu klauzul niedozwolonych

Dotychczas polskie sądy wydały co najmniej kilkanaście wyroków unieważniających całość bądź część umów dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego. Omówienie wszystkich z tych orzeczeń znacząco przekracza ramy jednego, krótkiego artykułu, stąd warto skupić się na najważniejszych judykatach, wskazujących na główne trendy w problematyce kredytów we frankach. W przypadku dotychczas zapadłych, prawomocnych wyrokach dotyczących „frankowiczów” przeważają te, które uznają, iż klauzule umowne przerzucające całość ryzyka zmiany kursu waluty szwajcarskiej na konsumenta są niezgodne z prawem. W tym kontekście warto wskazać np. na wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 marca 2018 roku, sygn. akt I ACa 915/17, w którym stwierdzono abuzywny charakter postanowień umowy kredytu we frankach szwajcarskich, które dają bankowi  prawo do samodzielnego ustalania kursu kupna, sprzedaży CHF w stosunku do złotych polskich, nie określając zarazem jakichkolwiek reguł kształtowania tego kursu.

Nie jest to pogląd odosobniony w dotychczasowym orzecznictwie polskich sądów. Przykładowo Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 3 kwietnia 2018 roku, sygn. akt XXV C 1926/16 za niedozwolone postanowienie umowne uznał klauzule przewidujące przeliczanie wypłaconych kredytobiorcy środków według kursu kupna walut określonego w bankowej Tabeli Kursów obowiązującej w dniu uruchomienia środków. W tym samym orzeczeniu za abuzywne uznano określanie wysokości zobowiązania na podstawie równowartości wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w ,,Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty. Jak widać tylko w samym 2018 roku zapadły prawomocne orzeczenia kwestionujące prawną dopuszczalność typowych mechanizmów kredytów frankowych. Jednak w przygotowywaniu się do prowadzenia tego typu sprawy warto sięgać także do dorobku sądownictwa międzynarodowego.

Warto pamiętać także o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej determinuje skuteczność w naszym państwie prawodawstwa unijnego, co pociąga za sobą znaczący wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Spośród co najmniej kilku wyroków, które warto by przytoczyć w perspektywie kredytów we frankach szwajcarskich należy zasygnalizować wyrok z 30 kwietnia 2014 roku, Árpád Kásler i Hajnalka Káslerné Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt, C-26/13. Trybunał odrzucił w tym orzeczeniu możliwość obciążania całością ryzyka zmiany kursu waluty konsumenta zawierającego umowę kredytu denominowanego bądź indeksowanego do waluty obcej. Co niezwykle istotne TSUE podkreślił, iż bank – jako przedsiębiorca, a więc profesjonalny uczestnik obrotu – zawierając umowę takiego kredytu z konsumentem ma obowiązek w jasnym i przystępny sposób wyjaśnić mu wszelkie mechanizmy kontraktu, zwłaszcza w zakresie przeliczania kursów walut. Tylko wtedy konsument jest w stanie podjąć w pełni świadomą decyzję co do tego, czy chce zawrzeć umowę, a tym samym godzi się na dopuszczalne zmiany wysokości świadczenia wynikające z wahań kursów walut.

Czego uczą nas wygrane sprawy frankowiczów? Przede wszystkim tego, że w tego typu kwestiach warto walczyć z bankiem, gdyż szanse wygranej są naprawę duże. Oczywiście wymaga to umiejętnego poprowadzenia procesu i przedstawieniu sądowi odpowiednich argumentów, jednak dotychczasowe orzecznictwo – chociaż ciągle nieustabilizowane – pozwala żywić nadzieję na pozytywny dla „frankowicza” finał. Dowodzą tego dotychczas zapadłe prawomocne wyroki w tego typu sprawach.

About author:

Comments are closed here.