Warunki umowy i opłaty dodatkowe w polisolokatach – co trzeba wiedzieć?
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Warunki umowy i opłaty dodatkowe w polisolokatach – co trzeba wiedzieć?
co trzeba wiedzieć o polisolokatach
31 stycznia 2019 - 14:29, dodał: , w Blog, Brak komentarzy

Przed podpisaniem każdej umowy bez względu należy dokładnie zapoznać się z jej treścią. Niestety w przypadkach wielu kontraktów zrozumienie ich faktycznego znaczenia – bez specjalistycznej wiedzy – jest bardzo trudne. Nie chodzi tutaj tylko o dużą objętość dokumentów, które trzeba podpisać w razie zawierania np. umów finansowych, ale przede wszystkim o używanie w nich specjalistycznych sformułowań. Problemem ten dotyczy zwłaszcza umów zawieranych z konsumentami, a właśnie do takich zalicza się polisolokaty. Stąd każdy posiadacz tego typu produktu powinien znać podstawowe mechanizmy funkcjonowania lokat z polisą ubezpieczeniową oraz środki ochrony swoich praw.

Idea polisolokaty – połączenie dwóch odległych instytucji prawnych

Podstawowa idea polisolokaty sprowadza się do połączenia w jednej umowie typowego ubezpieczenia z inwestowaniem pieniędzy. W ramach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ubezpieczony zobowiązuje się wpłacać przez określony czas składkę, którą z kolei ubezpieczyciel w części inwestuje. W typowej umowie polisolokaty zdarzeniem powodującym zakończenie okresu jej obowiązywania jest dożycie przez ubezpieczonego określonego wieku. W związku z tym zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie podnosi się, że w polisolokatach na „szkielet”, jakim jest typowo cywilistyczny stosunek ubezpieczenia, nakłada się rozwiązania inwestycyjne. Stąd – jak słusznie stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 sierpnia 2018 roku, sygn. akt III CZP 22/18 – umowa polisolokaty ma charakter mieszany, a co za tym idzie należy stosować do niej przepisy dotyczące zarówno kontraktu ubezpieczenia, jak i typowych rozwiązań inwestycyjnych.

Oczywiście w przypadku, gdy umowa ta jest zawierana z konsumentem, rozpatrując prawa i obowiązki jej stron, należy brać pod uwagę przepisy prawa konsumenckiego. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje podkreślenie zakazu stosowania przez przedsiębiorcę (tu ubezpieczyciela) klauzul niedozwolonych, a więc – najogólniej rzecz ujmując – postanowień umownych prowadzących do pokrzywdzenia konsumenta.

Przez opłatę likwidacyjną można stracić zainwestowane środki

W dotychczasowym orzecznictwie sądowym dotyczących spraw pomiędzy posiadaczami polisolokat a ubezpieczycielami to właśnie koncepcja klauzul niedozwolonych (abuzywnych) odgrywała zasadniczą rolę. To za takie sądy uznawały postanowienia umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, na mocy których ubezpieczyciele – po zerwaniu umowy przez konsumenta – zatrzymywali sobie większą część zgromadzonych środków na pokrycie tzw. opłat likwidacyjnych. Co raz częściej analogicznie traktuje się pobieranie różnego rodzaju opłat administracyjnych za prowadzenie konta i inwestowanie części składki.

Powyższe kwestie stanowią sedno problemów wielu posiadaczy polisolokat. W momencie, w którym zrywali oni zawarte umowy i oczekiwali wypłaty środków, okazywało się, iż otrzymują tylko znikomą część z nich. Oczywiście pobieranie opłat za prowadzenie jakichkolwiek inwestycji finansowych nie jest zabronione, wręcz przeciwnie – stanowi pewien standard. W końcu podmioty rynku finansowego nie są instytucjami dobroczynnymi i zarabiają głównie na tego typu opłatach. Jednak nigdy nie mogą one prowadzić do pozbawienia konsumenta większości zgromadzonych środków

Każdy posiadacz polisolokaty powinien przeanalizować swoją umowę

Znając dotychczasowe doświadczenia z polisami ubezpieczeniem każdy posiadacz tego typu instrumentów finansowych powinien dobrze przeanalizować swoją umowę i podjąć odpowiednie działania. Jeżeli okaże się, iż kontrakt zawiera postanowienia chociaż zbliżone w swej treści do tych, które dotychczas zostały uznane przez sądy za abuzywne, konieczne jest podjęcie środków zabezpieczających zainwestowaną gotówkę. Oczywiście nie oznacza to od razu zasadności wnoszenia sprawy do sądu przeciwko ubezpieczycielowi. Początkowo, zwłaszcza przez okres zwyczajowego wykonywania umowy, należy podjąć działania zmierzające do ugodowej zmiany treści kontraktu polisolokaty. W tym celu warto wykorzystać instytucję reklamacji bądź mediacji prowadzonej przez Rzecznika Finansowego. Dopiero po bezskutecznym podjęciu tego typu środków, trzeba rozważyć skierowanie powództwa na drogę postępowania sądowego.

About author:

Comments are closed here.