Przedsiębiorca posiadaczem polisolokaty?
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Przedsiębiorca posiadaczem polisolokaty?
przedsiębiorca, polisolokata
29 października 2018 - 13:36, dodał: , w Blog, Brak komentarzy

Przedsiębiorca, który zakupił polisolokatę nie skorzysta z ochrony przeznaczonej dla konsumentów

Na rynku usług finansowanych istnieją pewne oferty, które tradycyjnie najczęściej kieruje się w stronę konsumentów. W tej grupie z pewnością można umieścić tzw. polisolokaty – śmiało można domniemywać, że spośród korzystających z tego typu instrumentów zdecydowaną większość stanowią osoby fizyczne, które zawarły umowę polisolokaty bez związku ze swoją działalnością gospodarczą bądź zawodową. Oczywiście nie oznacza to, że przedsiębiorcy nie mogą korzystać z tego typu usług – jednak w takiej sytuacji ewentualne dochodzenie praw z tytułu np. pobrania wygórowanej opłaty likwidacyjnej może okazać się trudniejsze.

Klauzule abuzywne dotyczą jedynie konsumentów

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz.1025) nie pozostawia żadnej wątpliwości, że konstrukcja klauzul niedozwolonych (abuzywnych) odnosi się jedynie do konsumentów. Konstatacja ta wynika wprost z art. 3851 § 1 KC, zgodnie z którym postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Zgodnie z tą samą ustawą za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 KC). W praktyce oznacza to, że dana osoba fizyczna może występować w obrocie zarówno, jako konsument, jak i jako przedsiębiorca. Ocena zależy od okoliczności konkretnego przypadku. W każdym razie ze stwierdzenia wykorzystania w umowie klauzul abuzywnych można skorzystać tylko wtedy, gdy umowa została zawarta pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem.

Jak już zostało wspomniane na początku umowa polisolokaty mogła zostać zawarta także przez przedsiębiorcę. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 15 listopada 2016 roku, sygn. akt VI ACa 1349/15 – pośrednio odnosząc się do kwestii nabycia polisolokaty przez przedsiębiorcę – zauważył, że konsumentem może być tylko osoba fizyczna. Stąd, jeżeli polisolokatę nabyła jakakolwiek osoba prawna, np. spółka z ograniczoną odpowiedzialności, czy fundacja nie będzie możliwe stwierdzenie abuzywności postanowień umownych (por. T. Pajor, Komentarz do art.22(1) Kodeksu cywilnego, Lex 2014).

Faktycznie za osobę prawną działa osoba fizyczna

Trzeba o tym pamiętać zwłaszcza pod kątem faktu, że każda osoba prawna działa za pomocą swoich organów, w których zasiadają – co oczywiste – osoby fizyczne. Stąd też koniecznym jest jasne rozróżnienie działań osoby fizycznej, które dokonuje we własnym imieniu, od działań odnoszących skutek wobec spółki. W praktyce dochodzi do sytuacji, w której pomimo zewnętrznych pozorów (np. zawarcie umowy przez prezesa zarządu w swoim gabinecie) osoba powołana do reprezentacji osoby prawnej dokonuje czynności prawnej we własnym imieniu. Co prawda w przypadku sprzedaży produktów bankowych, czy ubezpieczeniowych (a kombinacją takich jest polisolokata) trudno o tego typu wątpliwości, gdyż podmioty profesjonalne zazwyczaj dbają o tego typu aspekty kontraktowania, jednak sytuacji tej nie można z góry wykluczać. Okoliczności te mają kluczowe znaczenie także dla konsumenta, który wstąpił na miejsce przedsiębiorcy w umowę polisolokaty. Z samego faktu takiej cesji nie wynika przekształcenie stosunku prawnego z profesjonalnego w konsumencki, stąd też konsument będący następca prawnym przedsiębiorcy również nie skorzysta z przepisów dotyczących klauzul niedozwolonych.

Prawne możliwości przedsiębiorców

Jednak fakt, iż przedsiębiorca nie może domagać się stwierdzenia abuzywności klauzul łączącej go z innym przedsiębiorcą umowy żadną miarą nie zamyka mu drogi do dochodzenia swoich praw. Co prawda reżim „konsumencki” jest pod wieloma względami korzystny i stosunkowo łatwy do praktycznego zastosowania, to jednak przedsiębiorca z nie gorszym skutkiem może korzystać z innych regulacji prawnych. W sprawach dotyczących polisolokat w grę mogą wchodzić przede wszystkim dwie ich grupy: zasady dochodzenia odszkodowania oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące działalności bankowej i ubezpieczeniowej. Nie sposób wyczerpująco omówić tych zagadnień, jednak wystarczy wskazanie, że działalność oferujących polisolokaty może być oceniania pod kątem wyrządzenia drugiemu szkody, z czym – jak powszechnie wiadomo – wiąże się konieczność odszkodowania. Pod rozwagę warto wziąć także nienależność świadczenia pobranego przez ubezpieczyciela z tytułu likwidacji polisy. W tej perspektywie warto zwrócić uwagę na naruszenia – związane z tego typu praktykami – ustawowych zasad działalności bankowej, czy ubezpieczeniowej.

About author:

Comments are closed here.