Polityka prywatności
Jesteś tutaj: Home \ Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 – 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Kancelaria Prawna Semper Invicta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dalej: KP Semper Invicta) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Hercena 3–5 (IV piętro), 50–453 Wrocław, KRS: 0000713445, adres e-mail: kontakt@kpsi.pro, tel.: 733 171 161, jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku korzystania przez zainteresowanych z funkcjonalności strony internetowej KP Semper Invicta oraz zamawiania i wykonywania usług KP Semper Invicta.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Jarosława Kałwa – adres korespondencyjny: ul. Hercena 3-5, 50-453 Wrocław, adres poczty elektronicznej: iodo@kpsi.pro.

II. CEL, OKRES, PODSTAWA I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu komunikowania się z Tobą, zawarcia przez Ciebie umowy o świadczenie usług oferowanych przez KP Semper Invicta i wykonania zawartej przez Ciebie z KP Semper Invicta umowy o świadczenie usług oferowanych przez KP Semper Invicta, a także wykonania ciążących na KP Semper Invicta obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez KP Semper Invicta w zakresie niezbędnym do zrealizowania poszczególnych celów, do których zostały zebrane, w szczególności w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych.

3. Twoje dane osobowe pochodzące z formularzy kontaktowych będą przetwarzane do czasu formalnego zakończenia rozmów lub negocjacji dotyczących świadczenia usług prawnych przez KP Semper Invicta. Natomiast w zakresie danych osobowych przekazanych na potrzeby zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez KP Semper Invicta, będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a także do momentu ustania uzasadnionego interesu KP Semper Invicta (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

III. METODY OCHRONY DANYCH

1. KP Semper Invicta stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w tym ochronę przed dostępem nieautoryzowanym, ochronę przed utratą danych.

2. Hasła osób, które posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych KP Semper Invicta nie są zapisywane w bazach w sposób umożliwiający uzyskanie do nich dostępu przez inne osoby. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).

3. KP Semper Invicta stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. regularne kopie bezpieczeństwa). KP Semper Invicta stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze).

4. KP Semper Invicta stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, zabezpieczenia budynków i pomieszczeń). KP Semper Invicta stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (np.: szkolenia, wewnętrzne zasady organizacyjne, polityki haseł).

IV. ODBIORCY DANYCH

1. KP Semper Invicta jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym (zwanym dalej: Odbiorcami) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania łączącej Cię z KP Semper Invicta umowy oraz wykorzystania systemów informatycznych stosowanych w działalności KP Semper Invicta. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Odbiorcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy KP Semper Invicta a Odbiorcą. Podmioty współpracujące z KP Semper Invicta, objęte strukturą organizacyjną KP Semper Invicta, mogą otrzymywać w tożsamym celu Twoje dane osobowe na podstawie konkretnego i indywidualnego upoważnienia.

2. KP Semper Invicta zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

V. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, która przekazała KP Semper Invicta swoje dane osobowe, ma prawo żądania od KP Semper Invicta dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez KP Semper Invicta na podstawie udzielonej zgody, ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – przetwarzanie Twoich danych osobowych podlega kontroli organu nadzorczego, w związku z tym masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6. W celu realizacji swoim praw należy przesłać odpowiednią wiadomość, pisemnie lub pocztą elektroniczną, na adresy KP Semper Invicta wskazane na wstępie niniejszej polityki prywatności.

VI. PLIKI COOKIES ORAZ PROFILOWANIE

1. Na stronach internetowych KP Semper Invicta korzystamy z plików cookie. Są to małe pliki danych umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę. W plikach przechowywane są różne informacje o użytkowniku i jego preferencjach.

2. Niektóre pliki cookie są tworzone przez inne firmy, z których usług korzystamy. Mogą one używać danych wyłącznie w określonym celu. Stosujemy pliki cookie firmy Google Inc. (Google Analytics I Google Adwords).

3. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. „Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

VII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta 25 maja 2018 roku.