Odszkodowanie za kredyt we frankach? Czy frankowicze otrzymają zadośćuczynienie za kredyt?
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Odszkodowanie za kredyt we frankach? Czy frankowicze otrzymają zadośćuczynienie za kredyt?
jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego
3 stycznia 2019 - 13:42, dodał: , w Blog, Brak komentarzy

Jakiś czas temu w mediach pojawiły się informacje dotyczące frankowiczów planujących wytoczyć powództwa o odszkodowanie przeciwko bankom, które udzieliły im kredytów denominowanych bądź indeksowanych do waluty szwajcarskiej. Konsumenci ci uzasadniali swoje zamiary opowiadając o trudnościach i stresach, których doświadczyli w związku z koniecznością spłat kredytu – w ich opinii – nieuczciwego. Od razu trzeba powiedzieć, że wygranie takiego procesu i uzyskanie na tej podstawie odszkodowania miałoby charakter precedensowy i z pewnością zmieniłoby sytuację wielu poszkodowanych kredytami we franku szwajcarskim. Jednak jakie są szanse na wygranie takiej sprawy?

Każdą szkodę trzeba naprawić

Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego każdy, kto ze swojej wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. W doktrynie już dawno ustalono, że przepis ten stanowi o odpowiedzialności za tzw. czyny niedozwolone, będące pierwotnym źródłem zobowiązania do wyrównania powstałej szkody. Jednocześnie jest to odpowiedzialność bardzo szeroka, co wynika z faktu, że ustawodawca w Kodeksie cywilnym nie sprecyzował wyczerpującego katalogu „czynów niedozwolonych”. Ponadto taką odpowiedzialność można ponieść za działanie bądź zaniechanie polegające na nie wykonywanie przez dany podmiot czynności, do których był prawnie zobowiązany (np. lekarz dyżurujący w szpitalu, który nie zareagował na zagrożenie życia pacjenta).

Aby móc przypisać sprawcy obowiązek wypłaty odszkodowania konieczne jest wykazanie: winy sprawcy, powstania szkody oraz związku przyczynowo skutkowego pomiędzy działaniem sprawy, a wywołaną szkodą. Jednocześnie zachowanie sprawcy musi mieć charakter działania bezprawnego, a więc sprzecznego z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego. Co do problematyki winy należy pamiętać, że sprawca odpowiada zarówno za świadome działanie, celowo zmierzające do spowodowania szkody, jak i za zachowanie lekkomyślne bądź niedbałe. Jednocześnie szkoda musi wynikać z działania sprawcy i być jego normalnym, zwyczajowym następstwem (związek przyczynowo skutkowy). Stąd też sprawca nie odpowiada za szkody nietypowe, trudne do przewidzenia, czy zdarzające się tylko w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności.

Czy bank jest winny?

Te wszystkie cechy odpowiedzialności za czyny niedozwolone sprawiają, iż konstrukcja ta jest stosowana przede wszystkim do szkód na mieniu (np. zniszczenie pojazdu), czy na osobie (np. uszkodzenie ciała w wyniku błędu w sztuce medycznej), ewentualnie do krzywd wynikających z wyrządzonej szkody (np. depresja wynikająca ze śmierci bliskiej osoby przez zaniechanie lekarza). Stąd warto zapytać, czy istnieją szanse na odszkodowania dla frankowiczów? Przede wszystkim, aby je uzyskać trzeba by udowodnić, że bank celowo dążył do sprzedania kredytu i wyrządzenia tym samym szkody konsumentowi. To z kolei wydaje się zadaniem niezwykle trudnym. Stąd też frankowicze powinni poszukać innych sposobów odzyskania swoich pieniędzy. A więc jak odzyskać pieniądze z kredytu we frankach?

W świetle dotychczasowego orzecznictwa łatwe wydaje się wykazanie, że kredyty we frankach w dużej mierze opierały się na niedozwolonych postanowieniach umownych. To z kolei oznacza możliwość zakwestionowania mechanizmów przeliczania kursu waluty oraz zażądania rozliczenia dokonanych na rzecz banku spłat ponad to, co konsument powinien rzeczywiście wpłacić. Dzięki temu – oczywiście w przypadku wygranej przed sądem – kredytobiorca odzyska te środki, które przekazał bankowi przez zastosowanie nieuczciwego mechanizmu wymiany waluty, pozostałą kwotę trzeba będzie normalnie spłacić. Jednak, jeżeli nie będzie możliwości stosowania umowy po wyeliminowaniu klauzul niedozwolonych sąd stwierdza nieważność całego kontraktu. To z kolei oznacza konieczność zwrotu wszystkiego, co strony sobie świadczyły – konsument oddaje wszystkie pożyczone przez bank pieniądze, a bank wszystkie spłacone raty.
Podsumowując należy stwierdzić, że o ile uzyskanie przez frankowiczów odszkodowania nie wydaje się prawdopodobne, o tyle z powodzeniem można poszukiwać innych sposobów odzyskania pieniędzy straconych przez zawarcie umowy kredytu denominowanego bądź indeksowanego do waluty szwajcarskiej. Oczywiście każde z istniejących rozwiązań wymaga specjalistycznej wiedzy prawniczej i ekonomicznej, jednak z pewnością wysiłek ten może się opłacić. Stąd zdecydowanie warto go podjąć.

About author:

Comments are closed here.