OŚWIADCZENIE SPÓŁKI W ZAKRESIE ZMIANY REGULACJI DOTYCZĄCYCH ZASTRZEGANEGO NA RZECZ SPÓŁKI WYNAGRODZENIA SUCCESS FEE

Uprzejmie informujemy, iż Kancelaria Prawna Semper Invicta Sp. z o.o. Sp. k. w stosowanym wzorcu umów o świadczenie usług prawnych dokonała zamiany postanowienia dotyczącego zastrzeganego na rzecz Spółki wynagrodzenia success fee. Zmiana ta dotyczy poniżej wskazanych postanowień wzorca:

1.„ W przypadku całkowitego lub częściowego oddalenia powództwa lub umorzenia postępowania w sprawie, o której mowa w par. 1 ust. 1 niniejszej Umowy, ze względu na dokonanie przez Bank skutecznego potrącenia wzajemnych wierzytelności przysługujących Bankowi oraz Zleceniodawcy, wartość potrąconej przez Bank wierzytelności uznaje się za świadczenie uzyskane przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy. Od wartości tej przysługuje Zleceniobiorcy także prowizja za sukces (success fee) , o której mowa w par. 6 ust. 1 lit. b) powyżej”,

2. „Za prowadzenie sprawy, o której mowa w par. 1 ust. 1 niniejszej Umowy, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie, na które składają się następujące, odrębne składniki, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej: a) ..(…) b) prowizja za sukces (success fee) w postaci przewalutowania kredytu na kredyt w złotych polskich w wysokości _____ % wartości salda kapitałowego kredytu z dnia następnego po dniu przewalutowania”.

Spółka wskazuje, iż nowa redakcja postanowień wzorca umowy o świadczenie usług prawnych jakim posługuje się Kancelaria ma na celu polepszenie sytuacji Konsumenta w relacji ze Spółką.

Spółka informuje, iż każdy Konsument, który zawarł z Kancelarią umowę o świadczenie usług prawnych zawierającą postanowienia umowne wskazane powyżej ma możliwość zaakceptowania oferty Kancelarii poprzez podpisanie aneksu do umowy.

Spółka zaznacza, iż gdyby w przypadku zawarcia aneksu do umowy dotyczącego zastrzeganego na rzecz Spółki wynagrodzenia wynagrodzenie na rzecz Spółki okazało się finalnie wyższe niż w przypadku rozliczenia zgodnie z pierwotnym brzmieniem umowy, Konsument zobowiązany jest zapłacić Spółce wynagrodzenie w wysokości niższej, tj. zgodnie z pierwotnym brzmieniem umowy.

W przypadku woli Konsumenta zawarcia aneksu w zakresie zmiany postanowień dotyczących zastrzeganego na rzecz Spółki wynagrodzenia success fee prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu 733 171 161 bądź kontakt mailowy pod adres: aneksy@kpsi.pro