OŚWIADCZENIE SPÓŁKI W ZAKRESIE ZMIANY POSTANOWIENIA DOTYCZĄCEGO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ WE WZORCU UMOWY.

Uprzejmie informujemy, iż Kancelaria Prawna Semper Invicta Sp. z o.o. Sp. k. w stosowanym wzorcu umów o świadczenie usług prawnych dokonała zmiany postanowienia dotyczącego odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Dotychczasowe brzmienie zapisu to: „W przypadku umów zwartych poza lokalem przedsiębiorstwa, Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie czternastu dni od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli jednak Zleceniodawca nie wniósł Zastrzeżeń co do rozpoczęcia wykonywania przez Zleceniobiorcę Umowy niezwłocznie po jej zawarciu, zobowiązany będzie uregulować wobec Zleceniobiorcy kwotę odpowiadającą wysokości dotychczasowego nakładu oraz czasu pracy do momentu, w którym Zleceniobiorca dowiedział się o odstąpieniu od niniejszej Umowy”.

Aktualne brzmienie zapisu to: „W przypadku umów zawartych na odległość, Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie czternastu dni od dnia zawarcia Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dniem zawarcia Umowy jest dzień otrzymania przez Zleceniodawcę podpisanego przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę egzemplarza Umowy.”

Spółka wskazuje, iż nowa redakcja postanowienia wzorca umowy o świadczenie usług prawnych jakim posługuje się Kancelaria ma na celu polepszenie sytuacji Konsumenta poprzez jednoznaczne zagwarantowanie możliwość realizacji ustawowych praw Konsumenta.

Spółka wskazuje, iż każdy Konsument, który zawarł umowę z Kancelarią ma możliwość zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług prawnych nawiązanej z Kancelarią i dokonanie zmiany ww. pierwotnie obowiązującego zapisu wzorca na ww. aktualnie obowiązujący zapis wzorca.

W przypadku woli Konsumenta zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług prawnych nawiązanej z Kancelarią w zakresie zmiany postanowienia dotyczącego możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu 733 171 161. bądź kontakt mailowy pod adres: aneksy@kpsi.pro