Nowe perspektywy w sprawach CHF
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Nowe perspektywy w sprawach CHF
wyrok, franki
7 grudnia 2018 - 13:07, dodał: , w Blog, Brak komentarzy

Ciekawy wyrok sądu i nowe perspektywy dla „frankowiczów”

Każdy wyrok sądu korzystny dla posiadaczy kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego, który przyznaje rację konsumentom oszukiwanym przez banki, jest na wagę złota. Oczywiście polskie prawo nie przewiduje precedensów, które miałyby bezpośrednie znaczenie przy rozstrzyganiu analogicznych spraw przez inne sądy, jednak już zapadłe rozstrzygnięcia są ważnym argumentem w mającym się rozpocząć sporze. Pod tym kątem na szczególną uwagę zasługuje wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku, sygn. akt XXV C 695/17. Pomimo tego – o czym warto pamiętać już na samym wstępie – że orzeczenie to nie jest prawomocne, pod wieloma względami ma charakter przełomowy i otwiera przed „frankowiczami” zupełnie nowe perspektywy.

Przebieg postępowania

Pozwem z dnia 20 kwietnia 2017 roku dwie powódki posiadające kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego zażądały od banku zapłaty sumy 78 038,08 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Powódki uzasadniały swoje żądanie wskazując na niedozwolony charakter postanowień umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego, zawartej z pozwanym we wrześniu 2007 roku i pozostawiającej przedsiębiorcy (bankowi) dowolność w ustalaniu kursów walut. Następnie strona powodowa zgłosiła także żądanie ewentualne w postaci stwierdzenia przez sąd nieważności całej umowy oraz zasądzenia na jej rzecz od banku kwoty 24 599 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 4 maja 2018 roku do dnia zapłaty. Jako podstawę faktyczną ewentualnego żądania zapłaty powódki wskazały dokonanie na rzecz pozwanego zapłaty kwoty 255 599,88 zł w okresie od zawarcia umowy kredytu do 2 sierpnia 2018 roku.

Bank udzielił powódkom kredytu w kwocie 231 000 zł. Kredyt był indeksowany do waluty obcej CHF. Przeznaczeniem kredytu była spłata wcześniejszego kredytu, zakup nieruchomości na rynku wtórnym, remont, refinansowanie zadatku i opłaty kredytowe. Okres kredytowania wynosił 360 miesięcy.  Uruchomienie kredytu następowało w złotych przy jednoczesnym przeliczeniu w dniu wypłaty na franki szwajcarskie zgodnie z kursem kupna dewiz obowiązującym w banku w dniu uruchomienia. Jednocześnie spłata miała następować w złotych. Na oprocentowanie kredytu składa się stopa referencyjna LIBOR 3M dla CHF oraz stała marża banku w wysokości 5,65 %, zaś po ustanowieniu hipoteki – 4,65 %. Na dzień sporządzenia umowy oprocentowanie wynosiło 8,36 %. Powódki spłaciły łącznie 255.599,88 złotych.

LIBOR, jako klauzula niedozwolona

Sąd uznał za klauzulę abuzywną – co nie wzbudza większego zdziwienia w perspektywie dotychczasowego orzecznictwa – możliwość samodzielnego kształtowania przez bank kursu waluty szwajcarskiej. Natomiast zasadniczą nowością – na tle dotychczas rozstrzygniętych spraw „frankowiczów” – podniesioną w przedmiotowym judykacie jest uznanie, że nie jest dopuszczalne istnienie umowy kredytu udzielonego i spłacanego w walucie polskiej, w której stawka procentowa byłaby oparta o wskaźnik LIBOR, który pozostaje integralnie związany z klauzulą walutową i rozliczeniami w walucie obcej.
W dotychczasowym orzecznictwie dotyczącym problematyki kredytów frankowych pobocznie rozważano kwestię ustalania oprocentowania kredytu w zależności o wskaźnika LIBOR. Przykładowo Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 3 lutego 2012 roku, sygn. akt III CA 1207/11 uznał, że niedopuszczalną klauzulą umowną jest takie ukształtowanie zasad określania wysokości spłaty, które nie pozwolą konsumentowi już na etapie zawierania umowy jej opłacalności. W tym kontekście wskaźnik LIBOR pojawił się, jako wskaźnik wprowadzający niedopuszczalną nieprzewidywalność. Podobnie uznał również łódzki Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 2 lipca 2013 roku, sygn. akt II C 1693/10. Jednak przedmiotowe orzeczenie jest pierwszym, w którym sąd wprost stwierdził niedopuszczalność połączenia kredytu złotówkowego ze wskaźnikiem LIBOR odnoszącym się do obcej waluty.

Jednocześnie warto wskazać, że warszawski Sąd Okręgowy uznał, że wyeliminowanie z umowy postanowień dotyczących oprocentowania kredytu opartego o stawkę LIBOR nie prowadzi do powstania luki nie pozwalającej wykonać umowy. W takim przypadku należy zastosować zasady określone we wzorcu umownym (regulaminie) dla kredytów udzielonych w złotych polskich lub przepisy Kodeksu cywilnego. Jednak pomimo tego sąd uznał za nieważną całą umowę podkreślając, że z okoliczności wynika, iż bez dotkniętych częściową nieważnością postanowień dotyczących wysokości oprocentowania, umowa nie zostałaby zawarta. Biorąc pod uwagę fakt, że bank przegrał sprawę należy spodziewać się apelacji, stąd ewentualna prawomocność tego orzeczenia nie jest jeszcze przesądzona. W każdym razie jest to niezwykle ciekawy i ważny dla „frankowiczów” judykat – jeżeli zostanie podtrzymany – może stać się ważnym argumentem w innych tego typu sprawach.

About author:

Comments are closed here.