Komunikat prasowy Zarządu Kancelarii Prawnej Semper Invicta sp. z o.o. sp.k.

W odpowiedzi na pojawiające się w mediach informacje dotyczące wszczętych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowań przeciwko Kancelariom, które pomagają Konsumentom w dochodzeniu roszczeń z umów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym tzw. polisolokat jak i z umów kredytowych waloryzowanych kursem waluty obcej, Kancelaria Prawna Semper Invicta sp. z o.o. sp.k. informuje, że złożyła Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obszerne wyjaśnienia w zakresie stosowanych przez Kancelarię zapisów we wzorcach umów adresowanych do Konsumentów i na chwilę wystosowania niniejszej informacji nie otrzymała od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostatecznego stanowiska (decyzji) stwierdzającego abuzywność (niedozwolony charakter) tychże zapisów. Kancelaria jednocześnie wskazuje, że część kwestionowanych postanowień nie ma zastosowania we wzorcach umownych od ponad 2 lat. Pozostałe postanowienia umowne kwestionowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostały zmodyfikowane, a ich treść udostępniono Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kancelaria począwszy od dnia 22 września 2017 r. do chwili obecnej terminowo udziela szczegółowych odpowiedzi na każde wystąpienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Kancelaria niejednokrotnie wskazywała Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, iż pozostaje otwarta na modyfikację dotychczas funkcjonujących we wzorcach zapisów w sytuacji przesądzenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ich abuzywności. Intencją Kancelarii nigdy nie było ograniczenie praw przysługujących konsumentom, tworzenie zapisów naruszających interesy konsumentów czy też sprzecznych z dobrymi obyczajami.

Kancelaria żywi nadzieję, iż przedstawione Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotychczas wyjaśnienia oraz wskazanie przez Kancelarię celu i uzasadnienia dla takiej a nie innej redakcji zakwestionowanych postanowień okażą się dla Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w pełni wystarczające dla stwierdzenia ich dozwolonego charakteru.

Kancelaria w najbliższym czasie w ślad za pismem z dnia 8 stycznia 2020 r. ponownie zwróci się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uprzejmą prośbą o wskazanie powodów umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informacji, w ocenie Kancelarii niezgodnej ze stanem faktycznym, jakoby Kancelaria w przypadku, w którym broni interesów Klienta pozwanego przez Bank w sprawach tzw. „kredytów frankowych” naliczała prowizję od kwoty żądanej przez Bank. Powyższe, w ocenie Kancelarii, pozostaje w sprzeczności z literalną treścią wzorca umownego. Kancelaria wskazuje, iż przysługuje jej ustalone przez strony wynagrodzenie w wysokości określonego konsensusem stron procentu od świadczenia żądanego a nie uzyskanego przez Bank. Obrazując powyższe na przykładzie: gdy Bank dochodzi od Klienta kwoty 100 000 zł, a na skutek działań Kancelarii na drodze postępowania sądowego Bank otrzyma 60 000 zł, przyjąć należy, iż kwotą „wartości świadczenia żądanego a nie uzyskanego przez Bank” jest kwota 40 000 zł i to ta kwota stanowi podstawę do wyliczenia należnego Kancelarii wynagrodzenia, a nie kwota żądana przez Bank (100 000 zł) jak to zostało wskazane na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Powyższe, jak i pozostałe kwestie poruszone w zamieszczonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta informacji zamieszczonej na urzędowej stronie internetowej, Kancelaria szczegółowo wyjaśniła Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie z dnia 8 stycznia 2020 r. skutecznie doręczonym Adresatowi w dniu 13 stycznia 2020 r.