Jak ustawa o wsparciu kredytobiorców może pomóc frankowiczom?
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Jak ustawa o wsparciu kredytobiorców może pomóc frankowiczom?
ustawa, pomoc dla frankowiczór
14 stycznia 2019 - 14:04, dodał: , w Blog, Brak komentarzy

W Polsce istnieje wiele różnorodnych form pomocy państwowej świadczonej na rzecz bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, czy osób z różnych względów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Właściwie nikogo nie dziwi fakt, że potrzebujący pomocy zwracają się do instytucji państwa. Jednak w ogromnej ilości różnego rodzaju programów pomocowych mało kto zauważa, iż na wsparcie publiczne mogą liczyć także osoby, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy i w związku z jego spłatą popadły w tarapaty finansowe. Wydaje się, że szczególną uwagą w tym zakresie powinni wykazać się frankowicze, którzy – niestety – jak dotąd nie mogą liczyć na kompleksowe rozwiązanie swoich problemów przez państwo.

Komu należy się pomoc w spłacie kredytu?

Na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1925 z późń. zm.) utworzono Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, którego dysponentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Osoby, które posiadają kredyt mieszkaniowy mogą liczyć z tego Funduszu na pomoc w spłacie tego typu zobowiązania wysokości nieprzekraczającej 18 rat po 1500 złotych każda. Poza tym – co niezwykle istotne dla wszystkich posiadaczy kredytów we frankach – w przypadku, gdy kredytobiorca spłaca swoje zobowiązanie w walucie obcej, pomoc jest mu udzielana właśnie w walucie spłaty. W takich przypadkach jej wysokość jest przeliczana zgodnie kursem sprzedaży danej waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień poprzedzający dzień przekazania środków przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W każdym razie trzeba stwierdzić, iż ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej wprowadziła do polskiego porządku prawnego mechanizm, który można uznać za prawdziwe „koło ratunkowe” dla wszystkich frankowiczów.

Jednak skorzystanie z pomocy państwowej obwarowane jest szeregiem dodatkowych warunków. Przede wszystkim należy być posiadaczem – zdefiniowanego na potrzeby przedmiotowej ustawy – „kredytu mieszkaniowego”. Za taki z kolei ustawodawca uznał kredyt zaciągnięty na budowę (ewentualnie kupno) domu bądź zakup mieszkania (zarówno „spółdzielczego”, jak i we wspólnocie mieszkaniowej). Ponadto na pomoc mogą liczyć ci, którzy zaciągnęli kredyt na spłatę kredytu mieszkaniowego. W każdym razie warunkiem otrzymania wsparcia jest zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego hipoteką. Do tego kredytobiorca musi spełniać szereg dodatkowych warunków w zakresie swojej sytuacji ekonomicznej. Pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców należy się bezrobotnym; osobom, dla których koszt obsługi kredytu mieszkaniowego przekracza poziom 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe, a także, gdy dochód tego gospodarstwa nie przekracza określonego przez ustawodawcę pułapu. Oczywiście wystarczy spełnienie jednego z tych warunków. W każdym razie wsparcie udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego może stanowić bardzo dużą pomoc dla frankowiczów, stąd powinni się oni zastanowić nad możliwością ubiegania się o środki państwowe.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – duża pomoc dla frankowiczów

Pierwszym krokiem do otrzymania pomocy na spłatę kredytu frankowego zaciągniętego na zakup mieszkania, czy domu jest złożenie stosownego wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego. Jak przeważnie bywa w przypadkach pomocy państwowej jego wzór został ściśle określony. W samym wniosku obok danych osobowych należy złożyć – pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – oświadczenia co do posiadania kredytu mieszkaniowego;  warunków wszystkich umów ubezpieczenia, na podstawie których kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy; współczynniku wyrażającym relację wysokości płaconej raty z tytułu kredytu mieszkaniowego do osiąganych miesięcznie dochodów oraz o dochodzie gospodarstwa domowego obliczanego na podstawie przepisów o pomocy społecznej. W przypadku pozytywnej weryfikacji przesłanek udzielenia wsparcia Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera z kredytobiorcą umowę – to właśnie ona stanowi podstawę wypłaty poszczególnych rat pomocy.

Należy jednak pamiętać, że wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie ma charakteru bezzwrotnego. Wręcz przeciwnie – kredytobiorca musi rozpocząć oddawanie otrzymanych środków w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia, i jest dokonywany przez 8 kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15. dnia miesiąca na rachunek Funduszu. Inne zasady obowiązują w przypadku zbycia przez kredytobiorcę swojego kredytu. W takim przypadku zwrot musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zbycia. Pomimo konieczności zwrotu, pomoc ta może mieć naprawdę duże znaczenie dla kredytobiorców borykających się z problemami, zwłaszcza iż Bank Gospodarstwa Krajowego nie pobiera żadnego oprocentowania od zadysponowanych środków.

About author:

Comments are closed here.