Fundusz wsparcia kredytobiorców – na jaką pomoc mogą liczyć frankowicze?
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Fundusz wsparcia kredytobiorców – na jaką pomoc mogą liczyć frankowicze?
fundusz wsparcia kredytobiorców we frankach
14 stycznia 2019 - 13:29, dodał: , w Blog, Brak komentarzy

Marzenie o posiadaniu własnego lokum – czy to w postaci mieszkania w bloku, czy też domu – jest wspólne do sporej liczny Polaków. Świadczą o tym chociażby dane wskazujące, iż liczba budowanych obecnie w Polsce mieszkań zupełnie nie odpowiada rosnącemu popytowi na nie. Niestety jednocześnie niewielu – zwłaszcza młodych – mieszkańców naszego kraju stać na zakup własnego „m4” za swoje oszczędności. Stąd rosnąca liczba udzielanych kredytów mieszkaniowych, które – jak powszechnie wiadomo – stanowią obciążenie domowych budżetów co najmniej na kilkanaście lat. Biorąc pod uwagę możliwe zawirowania na rynku pracy, czy różnego rodzaju zdarzenia losowe nie trudno popaść w tarapaty finansowe utrudniające, a nawet uniemożliwiające spłatę zaciągniętego zobowiązania. Co zrobić w takiej sytuacji?

Pomoc dla posiadających kredyty mieszkaniowe

Ratunkiem dla osób, które popadły w zwłokę w spłacie kredytu mogą okazać się rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1925 z późń. zm.). Już sam tytuł tej ustawy jasno określa, iż oferowana pomoc nie dotyczy wszystkich kredytobiorców, ale tylko tych, którzy posiadają kredyt mieszkaniowy. Jednocześnie prawodawca – na potrzeby stosowania przedmiotowej ustawy – zdefiniował ten termin, wskazując, iż za kredyt mieszkaniowy uznaje kredyt udzielony w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy na budowę domu jednorodzinnego lub zakup prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej. Warunkiem skorzystania z państwowego wsparcia w spłacie kredytu jest zabezpieczenie go hipoteką. Warto wskazać, że zakresem ustawowej definicji „kredytu mieszkaniowego” zostały objęte także zobowiązania zaciągnięte na spłatę kredytu mieszkaniowego – jednak również w tym przypadku obowiązkowe jest zabezpieczenie ich hipoteką.

Przedmiotowa ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej pozwala na otrzymanie przez nich środków na spłatę kredytu udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z utworzonego specjalnie w tym celu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Zgodnie z ustawą kredytobiorca możne liczyć maksymalnie na 18 rat wsparcia po 1500 złotych każda. Jednak, obok spełniania przedstawionych powyżej warunków posiadania „kredytu mieszkaniowego”, kredytobiorca musi być osobą bezrobotną; miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego muszą przekroczyć 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe lub kwalifikować się do udzielania pomocy ze względu na określone kryteria dochodowe. W każdym razie nie trudno, aby frankowicze spełnili te wymagania. Warto zaznaczyć, że świadczenie z Banku Gospodarstwa Krajowego może stanowić nieocenioną pomoc w spłacie kredytu we frankach.

Pomoc zwłaszcza dla frankowiczów

Mechanizm wsparcia obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego wydaje się szczególnie interesujący właśnie dla wszystkich posiadaczy kredytów we frankach. Wynika to z przyjętej przez ustawodawcę zasady, zgodnie z którą wsparcie dla osób spłacających kredy mieszkaniowy w walucie obcej jest wypłacane właśnie w walucie spłaty. W takich przypadkach Bank Gospodarstwa Krajowego przelicza wysokość raty wsparcia na walutę spłaty kredytu według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień przekazania środków pieniężnych z tytułu wsparcia. To z kolei oznacza, iż frankowicze mogą pozyskać franki szwajcarskie na uregulowanie swojego zobowiązania.

Jednak – co właściwie oczywiste – Bank Gospodarstwa Krajowego nie zajmuje się poszukiwaniem kredytobiorców w trudnej sytuacji. Jeśli chcą oni skorzystać z pomocy państwowej, muszą złożyć stosowny wniosek. Obok standardowych informacji dotyczących danych osobowych kredytobiorcy składa on – pod rygorem odpowiedzialności karnej – szereg oświadczeń, dotyczących zwłaszcza swojej sytuacji majątkowej, wpływu spłaty kredytu na domowy budżet oraz posiadanych polis ubezpieczeniowych na wypadek utraty pracy. Jeżeli wnioskodawca spełnia wszystkie wymogi do udzielenia wsparcia Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera z nim umowę, na mocy której przekazywane są środki finansowe. W każdym razie bez wątpienia stanowiąc one sporą pomoc, zwłaszcza dla frankowiczów. Tym bardziej, że pozwalają na pozyskanie waluty szwajcarskiej i spłatę samego zobowiązania bez wikłania się w przeliczanie kursu oferowanego przez bank. Stąd też – pomimo tego, że udzieloną pomoc trzeba oddać – stanowi ona duże wsparcie dla frankowiczów. Tym bardziej, iż Bank Gospodarstwa Krajowego nie pobiera żadnych odsetek od przekazanych środków.

About author:

Comments are closed here.